Privacyverklaring Kelly’s Virtual Assistance
Kelly’s Virtual Assistance, gevestigd te Heemskerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Kelly’s Virtual Assistance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Kelly’s Virtual Assistance (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Kelly’s Virtual Assistance verwerkt:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch of inloggegevens van de systemen waarin u mij wilt laten werken;
– Gegevens over uw activiteiten op mijn website;
– Bankrekeningnummer.

De manier waarop ik gegevens verzamel:
Kelly’s Virtual Assistance verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten of door het aanmelden voor cursussen of iets dergelijks. Kelly’s Virtual Assistance verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de toestemming die u heeft gegeven, op grond van een overeenkomst die u met Kelly’s Virtual Assistance heeft gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:
Kelly’s Virtual Assistance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om uw betaling af te kunnen handelen;
– Om een nieuwsbrief en/of reclame aan u te kunnen zenden;
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om u te kunnen informeren over wijzigingen van producten en/of diensten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
– Om u bezoekersgedrag te analyseren (d.m.v. Google Analytics).

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Kelly’s Virtual Assistance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar. Dit in verband met het wettelijk verplichte bewaartermijn van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Kelly’s Virtual Assistance verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Kelly’s Virtual Assistance een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kelly’s Virtual Assistance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Kelly’s Virtual Assistance gebruikt functionele, technische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
De volgende rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens:
– U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
– U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kelly’s Virtual Assistance;
– U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat u bij Kelly’s Virtual Assistance een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Kelly’s Virtual Assistance van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kellysva.nl. Kelly’s Virtual Assistance reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Kelly’s Virtual Assistance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kellysva.nl.